Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

1
134

În vigoare de la 28 noiembrie 2018
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1010 din 28 noiembrie 2018.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –
(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare, funcționare și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, denumit în continuare regulament.

(2) Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare Comisie, funcționează în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România, denumită în continuare ASFOR.

(3) Comisia este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, la solicitarea operatorilor economici, în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. –
(1) Obținerea certificatului de atestare emis de către Comisie este obligatorie pentru operatorii economici care desfășoară activitatea de exploatare forestieră.

(2) Certificatul de atestare dă dreptul operatorilor economici care l-au obținut să desfășoare activități de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național.

Art. 3. –
În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) certificat de atestare/reatestare – documentul emis în condițiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să desfășoare activitatea de exploatare forestieră;

b) atestare – acordarea certificatului de atestare în condițiile prevăzute de prezentul regulament;

c) reatestare – acordarea certificatului de reatestare unui operator economic care anterior obținerii acestuia a fost atestat/reatestat pentru activitatea de exploatare forestieră;

d) revizuire – înscrierea modificărilor în certificatul de atestare/reatestare emis de către Comisie pentru un operator economic pentru perioada de valabilitate rămasă. Înscrierea se face în funcție de modul de îndeplinire de către operatorul economic a criteriilor de atestare la data revizuirii, în cazul modificării actelor de înființare/funcționare sau în cazul în care condițiile și criteriile de atestare au suferit modificări datorită schimbării cadrului legal pe perioada de valabilitate a certificatului de atestare/reatestare.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea Comisiei

Art. 4. –
Pentru atestarea operatorilor economici care desfășoară activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează următoarele structuri:

a) Comisia;

b) secretariatul Comisiei.

Art. 5. –
(1) Comisia este compusă din 13 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele, care au drept de vot, iar componența acesteia este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În prima ședință de lucru membrii Comisiei își aleg, cu majoritate simplă, președintele și vicepreședintele.

(3) Comisia își desfășoară activitatea în prezența președintelui sau a vicepreședintelui și a minimum 6 membri.

(4) Persoanele nominalizate în Comisie își păstrează calitatea de membru până la retragerea acesteia de către instituțiile sau entitățile pe care le reprezintă.

(5) Comisia este reprezentată în instanță de către consilierul juridic, membru în secretariatul Comisiei, din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 6. –
(1) Secretariatul Comisiei este format din 7 persoane, din care un consilier juridic din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, iar componența acestuia este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Documentele de atestare se depun de administratorul operatorului economic sau împuternicitul acestuia la sediul central al ASFOR sau la structurile teritoriale ale ASFOR. Structurile teritoriale ASFOR transmit documentele de atestare până la data următoarei ședințe a Comisiei, la sediul central al ASFOR.

(3) Secretariatul Comisiei oferă clarificări la solicitarea operatorilor economici în vederea întocmirii și depunerii cererilor de atestare.

Art. 7. –
Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:

a) examinează cererile și documentele prezentate pentru atestare/reatestare/revizuire și adoptă hotărâri cu privire la îndeplinirea condițiilor de atestare;

b) aprobă cererile de atestare/reatestare/revizuire pentru operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;

c) respinge cererile de atestare/reatestare/revizuire pentru operatorii economici care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii și comunicarea acesteia solicitanților, prin secretariatul Comisiei;

d) dispune secretariatului eliberarea certificatelor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;

e) dispune retragerea certificatelor de atestare/reatestare;

f) stabilește nivelul maxim al volumului anual de lemn pe picior posibil de exploatat pentru fiecare operator economic care solicită atestarea, în funcție de documentele prezentate Comisiei;

g) dispune afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a listei operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase și a hotărârilor Comisiei;

h) informează anual prin raport autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei. Raportul se publică pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

i) oferă clarificări, la solicitare, cu privire la documentele de atestare depuse.

Art. 8. –
Atribuțiile președintelui Comisiei sunt următoarele:

a) aprobă graficele cu programarea ședințelor Comisiei, la propunerea secretariatului;

b) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei, certificatele de atestare/reatestare/revizuire sau, după caz, comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare/revizuire, cu motivarea aferentă și comunicările de retragere a certificatelor de atestare/reatestare;

c) formulează propuneri de înlocuire a membrilor Comisiei care nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute de prezentul regulament;

d) semnează toate documentele care privesc activitatea Comisiei;

e) semnează actele administrative de retragere a certificatelor de atestare/reatestare.

Art. 9. –
(1) Vicepreședintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului și răspunde de asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activităților curente.

(2) Vicepreședintele Comisiei exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia.

Art. 10. –
Atribuțiile secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primește și înregistrează documentațiile necesare atestării/reatestării/revizuirii;

b) întocmește graficul de ședințe, pe care îl supune spre aprobare președintelui Comisiei;

c) pregătește ședințele și asigură logistica necesară desfășurării acestora;

d) inventariază documentele din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare/revizuire și completează fișa fiecărui dosar;

e) redactează certificatele de atestare/reatestare sau revizuire și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei;

f) întocmește comunicările către operatorii economici cărora le-au fost respinse cererile de atestare/reatestare/revizuire, cu menționarea motivelor de respingere, și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei;

g) ține evidența dosarelor de atestare/reatestare/revizuire într-un registru special și reactualizează, după fiecare ședință, lista operatorilor economici atestați/reatestați, în ordinea emiterii certificatelor, pe suport electronic, precum și a celor respinși;

h) arhivează dosarele care au fost analizate de Comisie;

i) comunică operatorilor economici hotărârile Comisiei privind retragerea certificatului de atestare/reatestare;

j) întocmește procesul-verbal de ședință și consemnează modul în care se desfășoară lucrările Comisiei;

k) redactează hotărârile Comisiei și documentele emise de aceasta;

l) ține evidența personalului de specialitate pentru fiecare operator economic;

m) transmite certificatul de atestare/reatestare/revizuit către operatorii economici direct sau prin intermediul structurilor teritoriale ale ASFOR.

Art. 11. –
(1) ASFOR asigură, în condițiile legii, susținerea financiară și spațiul pentru desfășurarea activității Comisiei, în baza încasărilor din tariful de atestare/reatestare/revizuire.

(2) Tarifele de atestare/reatestare/revizuire se fundamentează de ASFOR, se aprobă prin votul majorității membrilor Comisiei în prima ședință și se modifică anual, cu indicele anual de inflație.

(3) Operatorii economici care solicită atestarea au obligația de a depune contravaloarea tarifului de atestare/reatestare/revizuire, în numerar, la casieria ASFOR, sau prin ordin de plată.

(4) Cheltuielile pentru funcționarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare/reatestare, indemnizația de ședință pentru persoanele nominalizate în Comisie și pentru persoanele care asigură secretariatul acesteia se suportă de către ASFOR din tarifele încasate. ASFOR va ține evidențe separate pentru încasările și cheltuielile efectuate.

(5) După diminuarea sumei rezultate din tarifele încasate cu obligațiile la bugetul de stat, cheltuielile efectuate cu organizarea ședinței de atestare, alte cheltuieli, un cuantum de 75% se acordă ca indemnizație de ședință persoanelor nominalizate în Comisie și în secretariatul acesteia.

(6) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc ca indemnizație de ședință 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în Comisie.

(7) Acordarea indemnizației de ședință este condiționată de participarea la ședința de atestare.

CAPITOLUL III
Documentele necesare pentru atestare

Art. 12. –
(1) În vederea obținerii certificatului de atestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 și care primește număr de înregistrare din registrul Comisiei;

b) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, certificat sub semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal;

c) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluția conducătorului Oficiului Național al Registrului Comerțului competent teritorial privind înregistrarea operatorului economic, certificată sub semnătură;

d) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, certificată sub semnătură;

e) copie de pe documentele care dovedesc asigurarea cu personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, angajat pe durată nedeterminată, certificată sub semnătură, copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidență al operatorului economic respectiv și copie a raportului per salariat listat din REVISAL, certificată sub semnătură;

f) copie de pe diplomele de absolvire/licență ale personalului de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, certificată sub semnătură;

g) documente prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activității de exploatare forestieră, respectiv certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, care se vor depune în original; operatorul economic trebuie să facă dovada deținerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.500 m3. Pentru identificarea tipului de utilaj se depun la comisie documente clarificatoare și, după caz, o fotografie relevantă a acestuia;

h) cazierul judiciar, în original, pentru administratorul/administratorii operatorului economic, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnați pentru fapte privind încălcarea regimului silvic;

i) documentul, în copie, care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3).

(2) Personalul de specialitate angajat în cadrul operatorului economic poate fi maistru exploatări forestiere, tehnician, subinginer sau inginer în domeniul silviculturii sau al exploatărilor forestiere. Personalul de specialitate poate fi luat în calcul în vederea emiterii certificatului de atestare/reatestare doar pentru un singur operator economic.

(3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul silviculturii sau al exploatărilor forestiere care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul operatorului economic care solicită atestarea/reatestarea nu este necesară angajarea cu contract de muncă.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) se încadrează cu contract de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de timp nedeterminată.

CAPITOLUL IV
Documentele necesare pentru reatestare

Art. 13. –
În vederea obținerii certificatului de reatestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) și e) -i);

b) copie după certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, actualizat, valabil și certificat sub semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal.

Art. 14. –
Prezentarea incompletă a documentației prevăzute la art. 12 alin. (1), respectiv art. 13 sau necompletarea acesteia până la data ședinței de atestare determină respingerea cererii de atestare/reatestare/revizuire a operatorului economic respectiv.

CAPITOLUL V
Documente necesare revizuirii

Art. 15. –
(1) Revizuirea se solicită de către operatorul economic la schimbarea condițiilor inițiale de atestare/reatestare.

(2) Documentele necesare revizuirii sunt:

a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

b) documente din care să rezulte modificarea condițiilor de atestare care impun modificarea volumului atestat/elementelor de identificare;

c) documentul care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru revizuire.

(3) Revizuirea se face prin înscrierea, olograf, a modificărilor pe verso la certificatul de atestare/reatestare emis în condițiile prezentului regulament. Revizuirea se înscrie pentru perioada de valabilitate rămasă a certificatului de atestare/reatestare inițial.

CAPITOLUL VI
Criteriile de atestare/reatestare

Art. 16. –
(1) Calculul capacității anuale de exploatare a masei lemnoase de către un operator economic se face în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a) încadrarea cu personal de specialitate, stabilindu-se o capacitate anuală de exploatare de:

a1) 12.000 m3/an pentru un maistru, absolvent de liceu specializarea silvicultură/exploatări forestiere; tehnician în silvicultură/exploatări forestiere, subinginer silvic/exploatări forestiere;

a2) 25.000 m3/an inginer în silvicultură/exploatări forestiere;

b) deținerea de utilaje specifice realizării lucrărilor de exploatare forestieră, luându-se în calcul o capacitate anuală, astfel:

  1. un tractor tip articulat – 6.000 m3;
  2. un tractor, inclusiv articulat, cu braț hidraulic cu graifer – 8.000 m3;
  3. un tractor, inclusiv articulat, cu braț hidraulic și graifer suplimentar pentru fixarea sarcinii – 10.000 m3;
  4. un tractor, inclusiv articulat, cu braț hidraulic cu graifer și semiremorcă – 15.000 m3;
  5. o instalație cu cablu mobilă – 5.000 m3, dovada deținerii se face cu factură/contract vânzare-cumpărare;
  6. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere cu putere de peste 50 CP – 5.000 m3;
  7. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă și troliu, cu putere cuprinsă între 20 și 35 CP – 2.500 m3;
  8. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă și troliu, cu putere cuprinsă între 36 și 49 CP – 4.000 m3;
  9. alte utilaje multifuncționale – maximum 30.000 m3/an, în funcție de specificație;
  10. atelaj cu unul sau doi cai – 500 m3.

(2) În cazul în care operatorul economic solicitant nu prezintă datele tehnice pentru utilajele multifuncționale deținute, Comisia va acorda pentru acestea un volum de 5.000 m3.

CAPITOLUL VII
Procedura de atestare/reatestare/revizuire

Art. 17. –
(1) Procedura de atestare/reatestare se desfășoară în următoarele etape:

a) etapa I – inventarierea de către secretariatul Comisiei, anterior datei programării ședinței Comisiei, a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării/revizuirii, completarea și însușirea unei fișe cu documentele din fiecare dosar, precum și întocmirea propunerii către Comisie de analizare a dosarelor;

b) etapa a II-a – analiza de către Comisie a dosarelor înregistrate și prezentate de secretariat pentru operatorii economici care solicită atestarea/reatestarea/revizuirea;

c) etapa a III-a – deliberarea Comisiei privind atestarea/reatestarea/revizuirea operatorilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la decizia de respingere;

d) etapa a IV-a – emiterea și eliberarea certificatelor de atestare/reatestare/revizuire;

e) etapa a V-a – publicarea și actualizarea listei operatorilor economici care dețin un certificat de atestare/reatestare și a hotărârilor Comisiei pe site-ul web al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și pe site-ul ASFOR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data organizării ședinței de atestare, prin grija secretariatului Comisiei.

(2) Ședința de analiză a dosarelor se desfășoară în lipsa reprezentanților operatorilor economici.

(3) Ședințele de atestare/reatestare au loc lunar, în una din ultimele șapte zile lucrătoare.

Art. 18. –
(1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de ședință și se semnează de către toți membrii prezenți.

(2) Procesele-verbale și alte date necesare privind operatorii economici se înregistrează în registrul Comisiei.

(3) Procesele-verbale de ședință, registrul prevăzut la alin. (2) și documentațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 13 se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data emiterii certificatelor emise în baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea.

Art. 19. –
(1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și pe site-ul ASFOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.

(2) Certificatele de atestare/reatestare se ridică de reprezentanții operatorilor economici sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceștia de la sediul ASFOR din București sau de la structurile teritoriale ale ASFOR. Comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare/revizuire se transmit operatorilor economici prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire.

(3) Împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare operatorii economici nemulțumiți pot depune contestație la Comisie, în termen de 5 zile de la data comunicării.

(4) Contestația se soluționează, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, de către o comisie de contestație numită prin hotărârea președintelui Comisiei, formată din 3 membri nominalizați din cadrul secretariatului Comisiei. Președintele comisiei de contestație este consilierul juridic nominalizat din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Rezultatul analizei contestației este pus în aplicare de către Comisie.

Art. 20. –
(1) Certificatele de atestare/reatestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) au valabilitate până la emiterea unui nou certificat de atestare/reatestare sau până în ultima zi a celei de-a 24 luni de la data emiterii, cu obligația operatorului economic de a solicita reatestarea sau revizuirea la schimbarea condițiilor pentru care a fost atestat inițial; emiterea unui alt certificat de reatestare se poate face cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilității certificatului de atestare/reatestare emis în condițiile prezentului regulament.

(3) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an și se ștampilează cu ștampila Comisiei.

(4) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare/reatestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunțului privind pierderea/distrugerea/furtul certificatului de atestare/reatestare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(5) În cazurile în care condițiile și criteriile de atestare au suferit modificări după atestare, operatorul economic are obligația să solicite revizuire în termen de 20 de zile lucrătoare de la schimbarea condițiilor inițiale.

Art. 21. –
(1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag, după caz, de către Comisie în una dintre următoarele situații:

a) desființarea operatorului economic;

b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a certificatului de atestare;

c) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 13 cuprinde informații false sau neconforme cu documentul original;

d) dacă operatorul economic nu și-a îndeplinit obligația privind revizuirea ca urmare a schimbării condițiilor în baza cărora a fost atestat inițial;

e) dacă operatorul economic nu depune la Comisie documentele clarificatoare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor care au stat la baza atestării/reatestării/revizuirii, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării în scris a Comisiei.

(2) Personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și ai unităților și subunităților acesteia, conducătorii structurilor de rang superior, precum și șefii ocoalelor silvice de regim au obligația să informeze Comisia dacă au cunoștință despre existența uneia din situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), în termen de 20 de zile de la data constatării.

(3) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1).

(4) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociați aceleași persoane care au avut calitatea de administratori/asociați la operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) -e).

CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale

Art. 22. –
(1) Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la data expirării sau, după caz, a retragerii acestora în condițiile prezentului regulament.

(2) Operatorii economici care dețin certificate de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) pot solicita reatestarea înainte de expirarea valabilității acestora, în condițiile prezentului regulament.

Art. 23. –
(1) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să consemneze, să semneze și să ștampileze, la data autorizării partizii, volumul autorizat și volumul autorizat cumulat, în situația prevăzută în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.

(2) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să consemneze, la data reprimirii partizii, volumul exploatat și volumul exploatat cumulat, în situația prevăzută în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.

Art. 24. –
(1) Constatarea neîndeplinirii condițiilor de atestare/reatestare prevăzute de prezentul regulament și a obligațiilor ce revin operatorilor economici se face de către: personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, emitenții autorizațiilor de exploatare, personal silvic desemnat de către ASFOR, care vor comunica această situație Comisiei.

(2) Unitățile și subunitățile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, structurile de rang superior și ocoalele silvice de regim au obligația să informeze Comisia cu privire la eventualele încălcări ale prezentului regulament de către operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră.

(3) Operatorii economici sunt obligați să solicite emitenților autorizațiilor de exploatare completarea situației prevăzute în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.

Art. 25. –
(1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj existența dotărilor specifice și a încadrării cu personal de specialitate, care au stat la baza atestării operatorului economic, și ori de câte ori se impune verificarea.

(2) Situația dotărilor specifice și a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării se transmite structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin grija secretariatului Comisiei, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data organizării ședinței de atestare.

(3) În situația în care dotările specifice și încadrarea cu personal de specialitate nu concordă cu cele care au stat la baza atestării operatorilor economici, structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură vor comunica această situație Comisiei, care analizează și ia măsura retragerii certificatului de atestare/reatestare.

Art. 26. –
Asociațiile profesionale din domeniul forestier pot desfășura activități de consultanță, publicitate și promovare a activității de exploatare forestieră, pentru a crește gradul de conștientizare că această activitate se desfășoară în mod responsabil, etic și la cel mai înalt standard, pentru a asigura transparența modului de funcționare a Comisiei și a ușura accesul operatorilor economici la obținerea certificatului de atestare.

Art. 27. –
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

1 COMENTARIU

Scrie un comentariu