Ordinul nr. 1112/2018 pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora

0
36

În vigoare de la 12 decembrie 2018
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1051 din 12 decembrie 2018.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.890 din 12.11.2018 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul art. 14 alin. (4) – (6) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1. –
Se aprobă conținutul registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 29 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor și pădurilor,
Ioan Deneș
București, 23 noiembrie 2018.

ANEXĂ
CONȚINUTUL
Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. –
(1) Gestionarea durabilă a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.

(2) Pentru constituirea și funcționarea ocoalelor silvice se acordă asistență tehnică de specialitate de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare structuri teritoriale.

Art. 2. –
Asistența tehnică de specialitate acordată de structurile teritoriale constă în oferirea de informații referitoare la:

a) prevederile legale în vigoare privind constituirea și funcționarea ocoalelor silvice;

b) drepturile și obligațiile pe care le au deținătorii de păduri referitoare la respectarea și aplicarea regimului silvic;

c) întocmirea și promovarea documentațiilor necesare avizării și autorizării funcționării ocoalelor silvice;

d) sprijinul acordat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pentru constituirea în asociații, potrivit reglementărilor legale.

CAPITOLUL II
Constituirea și avizarea ocoalelor silvice și a structurilor de rang superior

Art. 3. –
(1) Ocoalele silvice se constituie, funcționează și asigură administrarea și/sau serviciile silvice pentru suprafețe de fond forestier aflate în limitele teritoriale ale județului în care acestea au sediul social și pentru suprafețe de fond forestier situate pe raza județelor limitrofe. Ele funcționează și asigură administrarea și/sau serviciile silvice respectând principiul teritorialității, așa cum este definit de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Constituirea ocoalelor silvice prevăzute la art. 1 alin. (1) se face de către:

a) unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;

b) persoanele fizice și/sau persoanele juridice care au în proprietate terenuri forestiere;

c) persoanele juridice rezultate în urma asocierii persoanelor prevăzute la lit. a) și b) la Registrul asociațiilor și fundațiilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau prin contract de asociere;

d) administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului și pentru cele proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale cu care aceștia au încheiate contracte de administrare silvică.

(3) Condițiile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea și autorizarea unui ocol silvic sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru suprafețele de fond forestier aparținând unui singur proprietar, indiferent de localizarea acestora, se poate constitui un ocol silvic cu respectarea condițiilor minime prevăzute în anexa nr. 1.

(5) Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte și/sau cantoane silvice.

Art. 4. –
Autorizarea unui ocol silvic se face în baza avizului emis de conducătorul structurii teritoriale în a cărui rază își are sediul ocolul silvic care solicită autorizarea, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. –
(1) În vederea obținerii avizului pentru autorizarea unui ocol silvic de regim, solicitantul depune la structura teritorială în a cărei rază își are sediul administrativ următoarea documentație:

a) cerere pentru avizare;

b) copie de pe actul constitutiv/actul de identitate al persoanei prevăzute la art. 3 alin. (2) și copie de pe actele de proprietate a terenurilor;

c) regulamentul de organizare și funcționare al ocolului silvic, aprobat de persoana prevăzută la art. 3 alin. (2);

d) copie de pe actul constitutiv și statutul ocolului silvic, încheiate în formă autentică;

e) organigrama și statul de funcții ale ocolului silvic, din care să rezulte existența numărului minim de posturi corespunzător ocolului silvic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

f) statul de personal; în situația în care nu au fost făcute angajări de personal, nu se depune stat de personal;

g) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele silvice în vigoare, pentru unitățile amenajistice pentru care se constituie ocolul silvic, numai în situația în care nu există amenajament silvic propriu, puse la dispoziție de către ocolul silvic de la care se preia suprafața;

h) situația actelor de punere în valoare a masei lemnoase neautorizate la tăiere, aferentă fondului forestier ce se preia, certificat prin semnătura șefului ocolului silvic de la care se preiau suprafețele. Situația cuprinzând actele de punere în valoare și lista cuprinzând unitățile amenajistice se transmit de către ocolul silvic care le întocmește ocolului silvic care solicită avizul, în termen de 30 de zile de la data solicitării scrise, numai în situația în care nu există amenajament silvic propriu;

i) programul de conformare, elaborat de ocolul silvic;

j) inventarul de coordonate în sistemul de proiecție stereo 70, pentru proprietățile de fond forestier care sunt luate în considerare la constituirea ocolului silvic; pentru suprafețele de fond forestier de până la 30 ha inclusiv, aparținând persoanelor fizice, inventarul de coordonate se transmite la nivelul trupului de pădure în care sunt amplasate acestea/tipului de proprietate.

(2) Programul de conformare elaborat de ocolul silvic se aprobă de structurile teritoriale și se referă la bunurile pentru dotarea ocolului silvic și la termenele de procurare a acestora, termene ce nu pot depăși 6 luni de la data autorizării. Programul de conformare cuprinde și termenul de ocupare a posturilor vacante prevăzute în statul de personal, ce nu poate depăși 90 de zile de la data autorizării. Programul de conformare se analizează și se aprobă de structurile teritoriale. La eliberarea avizului se face mențiune în acest sens, urmând ca structurile teritoriale, dacă programul de conformare nu este respectat, să dispună ridicarea și sigilarea dispozitivelor de marcat până la îndeplinirea condițiilor prevăzute în program.

(3) Structura teritorială stabilește, dacă este cazul, împreună cu ocoalele silvice implicate, documentele și documentațiile tehnice care urmează să fie predate/preluate, necesare avizării noului ocol silvic, făcând mențiuni detaliate despre acestea în avizul pentru autorizarea funcționării. Mențiunile conțin în mod obligatoriu numele și funcția persoanelor responsabile de predarea/preluarea documentațiilor, atât din partea ocolului silvic care predă, cât și din partea ocolului silvic care solicită autorizarea.

(4) În perioada procesului de avizare, conducătorul structurii teritoriale poate solicita persoanei care solicită emiterea avizului să pună la dispoziție documente suplimentare necesare clarificării.

Art. 6. –
(1) În vederea obținerii avizului necesar autorizării funcționării, structura silvică de rang superior depune la structura teritorială următoarele documente:

a) cerere pentru avizare;

b) copie de pe actul constitutiv și de pe statutul structurii de rang superior, încheiate în formă autentică;

c) regulamentul de organizare și funcționare al structurii de rang superior;

d) organigrama și statul de funcții ale structurii de rang superior;

e) statul de personal; în situația în care nu au fost făcute angajări de personal, nu se depune stat de personal.

(2) În perioada procesului de avizare, conducătorul structurii teritoriale poate solicita persoanei care solicită emiterea avizului să pună la dispoziție documente suplimentare necesare clarificării.

Art. 7. –
(1) În vederea obținerii avizului pentru autorizarea înființării și funcționării unui ocol silvic de stat, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva depune la structura teritorială în a cărei rază își are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexează următoarea documentație:

a) cerere pentru avizarea ocolului silvic;

b) hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și, după caz, contractul/contractele de administrare silvică încheiate pentru terenurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

c) documentele care fac dovada suprafeței minime de fond forestier proprietate publică a statului și/sau proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, necesare constituirii unui ocol silvic.

(2) În vederea obținerii avizului pentru autorizarea înființării și funcționării unei baze experimentale, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” depune la structura teritorială în a cărei rază își are sediul administrativ baza experimentală următoarele:

a) cerere pentru avizarea bazei experimentale;

b) hotărârea Consiliului de administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” privitoare la constituirea bazei experimentale;

c) date privitoare la suprafața fondului forestier propriu pentru care se cere avizarea, potrivit amenajamentului silvic.

(3) În vederea obținerii avizului pentru autorizarea înființării și funcționării ocolului silvic propriu, Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat depune la structura teritorială în a cărei rază își are sediul administrativ ocolul silvic următoarele:

a) cerere pentru avizarea ocolului silvic;

b) hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat privitoare la constituirea ocolului silvic;

c) date privitoare la suprafața fondului forestier propriu pentru care se cere avizarea, potrivit amenajamentului silvic.

Art. 8. –
(1) În urma analizării documentației, structura teritorială decide după cum urmează:

a) admite solicitarea și emite avizul pentru autorizarea funcționării ocolului silvic;

b) respinge motivat solicitarea.

(2) Termenul de comunicare a răspunsului prevăzut la alin. (1) este de maximum 30 de zile de la depunerea solicitării.

(3) Răspunsul poate fi contestat în termen de 5 zile de la data comunicării acestuia, la comisia pentru autorizarea funcționării ocoalelor silvice; răspunsul Comisiei poate fi contestat în condițiile și termenele reglementate de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III
Înscrierea în registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice și autorizarea ocoalelor silvice și a structurilor de rang superior

Art. 9. –
(1) Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice se ține la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în cadrul direcției care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii, în format electronic.

(2) Modelul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 10. –
(1) Ocoalele silvice se autorizează prin înscrierea în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice de către Comisia pentru autorizarea funcționării ocoalelor silvice din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare comisie.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din:

a) directorul general/directorul general adjunct al Direcției generale păduri – președinte;

b) directorul Direcției politici și strategii în silvicultură – vicepreședinte;

c) directorul Direcției păduri și dezvoltare forestieră – membru;

d) un reprezentant desemnat de Asociația Administratorilor de Păduri din România – membru;

e) un reprezentant desemnat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – membru;

f) un consilier din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu atribuții în autorizarea ocoalelor silvice – secretar, fără drept de vot.

(3) Comisia are următoarele atribuții:

a) emite autorizațiile pentru funcționarea ocoalelor silvice și a structurilor de rang superior;

b) retrage autorizațiile pentru funcționarea ocoalelor silvice și a structurilor de rang superior;

c) emite certificate de mențiuni;

d) emite notificări cu privire la funcționarea ocoalelor silvice și a structurilor de rang superior;

e) ia măsura suspendării pe o perioadă de până la 3 luni a funcționării unui ocol silvic;

f) emite aviz favorabil pentru numirea și revocarea șefului ocolului silvic de regim.

(4) Comisia are ștampilă proprie, iar modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 4.

(5) Deciziile comisiei sunt consemnate în registrul de procese- verbale al fiecărei ședințe, ținut în cadrul direcției care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii.

(6) Comisia prevăzută la alin. (1) este legal constituită și funcționează în prezența a trei persoane, dintre care una trebuie să fie președintele sau vicepreședintele.

Art. 11. –
(1) Înscrierea în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice și autorizarea ocoalelor silvice se face astfel:

a) pe baza cererii, a avizului emis de structura teritorială, a copiei actului constitutiv și statutului încheiate în formă autentică și a documentelor care fac dovada suprafeței, pentru ocoalele silvice de regim;

b) pe baza cererii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a avizului emis de structura teritorială, a hotărârii Consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva privind aprobarea constituirii ocolului silvic de stat, a suprafeței fondului forestier proprietate publică a statului administrată și, după caz, a suprafeței/suprafețelor aferente contractului/contractelor de administrare silvică încheiate pentru terenurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, pentru care se solicită autorizarea;

c) pe baza cererii, a avizului emis de structura teritorială, a hotărârii Consiliului de administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” privitoare la constituirea bazei experimentale, a suprafeței fondului forestier propriu pentru care se solicită autorizarea bazei experimentale;

d) pe baza cererii, a avizului emis de structura teritorială, a hotărârii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat privitoare la constituirea ocolului silvic și a suprafeței fondului forestier propriu pentru care se solicită autorizarea, potrivit amenajamentului silvic.

(2) Dacă se apreciază că este necesar, anterior emiterii autorizației de funcționare pot fi solicitate documente din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de avizare. Comisia prevăzută la art. 10 alin. (1) poate respinge motivat eliberarea autorizației de funcționare.

(3) În cazul în care comisia constată că structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a emis avizul cu încălcarea prevederilor prezentului ordin:

a) dispune reluarea procedurii de avizare;

b) ia măsurile legale care se impun.

Art. 12. –
(1) La data înscrierii în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, comisia prevăzută la art. 10 emite autorizația de funcționare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) La data înscrierii în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, ocolului silvic de regim i se eliberează și un certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Autorizația de funcționare și certificatul de înregistrare se emit în 3 exemplare, în original.

(4) În termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului prevăzut la alin. (2), posesorul acestuia este obligat să îl transmită spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (4) nu se face dovada transmiterii spre publicare, certificatul de înregistrare și autorizația de funcționare a ocolului silvic se anulează și se retrag de către emitent.

Art. 13. –
(1) Ocolul silvic autorizat are obligația de a aduce la cunoștință structurii competente teritorial, în termen de 30 de zile lucrătoare, orice modificare a criteriilor din documentația depusă pentru avizare, referitoare la suprafața de fond forestier care a stat la baza constituirii ocolului silvic.

(2) Pentru modificările prevăzute la alin. (1) ocolul silvic autorizat va depune la structura teritorială:

a) cerere pentru emiterea avizului suplimentar necesar emiterii certificatului de mențiuni la autorizația de funcționare;

b) memoriu în care se prezintă modificările;

c) documente justificative;

d) copia autorizației de funcționare și ultimul certificat de mențiuni, dacă e cazul.

(3) Pentru modificările prevăzute la alin. (2) comisia emite un certificat de mențiuni pe baza avizului suplimentar, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, emis de structura teritorială.

(4) Modelul certificatului de mențiuni este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 14. –
(1) Eliberarea unei copii conforme cu originalul după autorizația de funcționare sau după certificatul de înregistrare se realizează numai în următoarele condiții:

a) originalul grav deteriorat;

b) distrugere, pierdere, sustragere.

(2) În vederea eliberării copiei conforme cu originalul, titularul va depune la emitent în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea evenimentului următoarele:

a) cerere;

b) dovada publicării anunțului privind distrugerea, pierderea sau sustragerea în presa locală.

(3) Certificarea conform cu originalul se face de către președintele comisiei prin semnătură și ștampila comisiei pe o copie a exemplarului deținut de comisie.

Art. 15. –
Autorizația de funcționare a unui ocol silvic se poate suspenda pentru o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice sau se poate retrage.

Art. 16. –
(1) Retragerea autorizației de funcționare a unui ocol silvic se face prin decizie a comisiei prevăzute la art. 10 alin. (1), în baza următoarelor documente:

a) hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva/Consiliului de administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”/Consiliului de administrație al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat pentru ocoalele silvice de stat;

b) hotărârea consiliului local/consiliului de administrație/adunării generale/persoanei fizice, după caz, de desființare a ocolului silvic de regim;

c) documentele care atestă desființarea persoanei juridice care a constituit ocolul silvic de regim;

d) documentele din care rezultă că persoana juridică/fizică care a constituit ocolul silvic nu mai îndeplinește condiția minimă de suprafață, potrivit legii;

e) documentele din care rezultă nerespectarea sarcinilor și măsurilor din programul de conformare;

f) documentele din care se constată că șeful ocolului silvic nu este numit în condițiile art. 14 alin. (4) și (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Decizia de retragere a autorizației de funcționare a unui ocol silvic se emite în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) -c).

(3) Decizia de retragere a autorizației de funcționare a unui ocol silvic se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. f).

Art. 17. –
(1) Comisia prevăzută la art. 10 alin. (1) este obligată să notifice ocolul silvic și persoana care l-a constituit, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării oricărei situații prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. d) -f).

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se emite pentru o perioadă de 45 de zile calendaristice și se transmite și structurii teritoriale.

(3) Pe perioada notificării, în situația constatării nerespectării prevederilor art. 16 alin. (1) lit. d), persoana care a constituit ocolul silvic este obligată să facă dovada îndeplinirii condițiilor minime de suprafață prin depunerea de documente.

(4) Includerea de noi proprietari în cadrul unei asociații/persoane juridice care a constituit un ocol silvic se poate face și în baza unui acord de asociere, încheiat în formă autentică.

(5) Documentele prin care se face dovada încadrării în cerințele solicitate prin notificare, pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. d) -f), se depun de către persoana care a constituit ocolul silvic la structura teritorială, în termenul prevăzut prin notificare.

(6) În situația în care cerințele solicitate prin notificare au fost îndeplinite, structura teritorială emite un aviz suplimentar la autorizația de funcționare a ocolului silvic și îl transmite către comisie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

(7) Comisia emite certificatul de mențiuni, în baza avizului suplimentar prevăzut la alin. (6), și înscrie modificările în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.

Art. 18. –
(1) Suspendarea autorizației de funcționare a unui ocol silvic se face prin decizie a comisiei prevăzute la art. 10 alin. (1), dacă nu au fost îndeplinite cerințele solicitate prin notificarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) și se transmite ocolului silvic și persoanei care l-a constituit.

(2) Decizia de suspendare prevăzută la alin. (1) se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice și se transmite și structurii teritoriale.

(3) În termen de maximum 5 zile de la data comunicării deciziei de suspendare prevăzute la alin. (1), structura teritorială ia măsura sigilării dispozitivelor speciale de marcat.

(4) Pe perioada suspendării, ocolul silvic și persoana care l-a constituit sunt obligate să ia măsuri în vederea încadrării în cerințele formulate prin notificare. În această perioadă, ocolul silvic pentru care s-a emis decizia de suspendare este obligat să asigure paza fondului forestier, să realizeze lucrările de împădurire și să valorifice masa lemnoasă provenită din partizile autorizate la momentul emiterii deciziei de suspendare. În situația în care sunt aprobări legale de scoatere definitivă sau ocupare temporară de suprafețe de teren cu destinație forestieră sau în cazul apariției de produse accidentale sau extraordinare se va se solicita structurilor teritoriale eliberarea unor dispozitive de marcat, strict pentru marcarea acestor produse.

(5) În situația în care cerințele solicitate prin decizia de suspendare au fost îndeplinite, structura teritorială emite un aviz suplimentar la autorizația de funcționare a ocolului silvic și îl transmite către comisie în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data emiterii.

(6) În baza avizului suplimentar prevăzut la art. 13 alin. (3), comisia emite certificatul de mențiuni și înscrie modificările în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.

(7) În situația în care cerințele solicitate prin decizia de suspendare nu au fost îndeplinite în termenul prevăzut în decizia de suspendare, structura teritorială informează comisia, care ia măsura retragerii autorizației de funcționare a ocolului silvic și radierii acestuia din Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.

CAPITOLUL IV
Fuziunea și divizarea ocoalelor silvice

Art. 19. –
(1) Două sau mai multe ocoale silvice pot fuziona în condițiile prezentei proceduri.

(2) În situația în care ocolul silvic rezultat din fuziune păstrează denumirea inițială a ocolului silvic de bază, autorizația de funcționare a ocolului silvic de bază, autorizațiile pentru dispozitivele de marcat și cele pentru ciocanele silvice emise pentru ocolul silvic de bază rămân în vigoare pentru noua structură.

(3) Situațiile prevăzute la alin. (2) se consemnează în certificatul de mențiuni și se înscriu în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.

(4) Autorizația/Autorizațiile de funcționare și autorizația/autorizațiile pentru dispozitivele speciale de marcat pentru structura/structurile care se desființează ca urmare a fuziunii se retrage/se retrag de către emitent, la propunerea structurii teritoriale.

Art. 20. –
(1) Un ocol silvic poate să se divizeze, cu obligația respectării condițiilor minime de constituire a unui ocol silvic.

(2) Ocolul silvic autorizat își păstrează autorizația de funcționare, în baza căreia asigură administrarea/serviciile silvice pentru suprafața cea mai mare rezultată în urma divizării, dacă sunt îndeplinite condițiile minime de constituire a unui ocol silvic prevăzute de lege.

(3) În termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de divizare, ocolul silvic prevăzut la alin. (2) este obligat să depună documentația necesară avizului suplimentar.

(4) Pe suprafața mai mică rezultată în urma divizării se înființează un ocol silvic, care se autorizează conform prezentei proceduri.

CAPITOLUL V
Avizarea și revocarea șefului ocolului silvic de regim

Art. 21. –
(1) Avizul pentru numirea în funcția de șef al ocolului silvic de regim se emite de comisie în termen de maximum 15 zile de la solicitarea persoanei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) -c), dacă documentația este completă și conformă.

(2) Documentația prevăzută la alin. (1) se depune la înscrierea ocolului silvic în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice sau de la schimbarea șefului ocolului silvic.

(3) Emiterea avizului pentru numirea în funcția de șef ocol se face în baza următoarelor documente:

a) cerere din partea persoanei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) -c), semnată, datată, care să cuprindă datele de contact ale acesteia;

b) actul administrativ de nominalizare în funcția de șef ocol cu normă întreagă/contract de mandat, emis, după caz, de proprietarul unic, consiliul local, consiliul de administrație ori de adunarea generală;

c) copie de pe diploma de studii, certificată conform cu originalul;

d) copie de pe actul de identitate, certificată conform cu originalul;

e) carnetul de muncă și/sau alte documente în copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte îndeplinirea condiției de vechime în muncă de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii;

f) certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că persoana propusă pentru funcția de șef ocol nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care vizează regimul silvic;

g) declarație notarială pe propria răspundere a persoanei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) -c), din care să reiasă că documentele solicitate la lit. b) au fost emise cu drept legal, conform prevederilor legale.

(4) Avizul de revocare din funcția de șef ocol se emite la solicitarea persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) -c).

(5) Modelul avizului pentru numirea/revocarea în/din funcția de șef ocol este prezentat în anexa nr. 8.

(6) Atribuțiile specifice postului de șef ocol nu se pot delega, cu excepția perioadei în care titularul avizului intră în concediu de odihnă, concediu medical sau concediu de creștere a copilului. În acest caz, delegarea atribuțiilor se face după notificarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și acceptul structurii teritoriale competente. Delegatul trebuie să îndeplinească condițiile minime de ocupare a funcției de șef ocol.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 22. –
Autorizațiile de funcționare și certificatele de înregistrare emise până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 1.112/2018 pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora rămân valabile.

Art. 23. –
Retragerea autorizației de funcționare a unui ocol silvic determină radierea din Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.

Art. 24. –
Ocolul silvic autorizat solicită confecționarea și/sau folosirea dispozitivelor speciale de marcat după obținerea autorizației de funcționare, conform prezentei proceduri, la structura teritorială.

Art. 25. –
(1) Dispozitivele speciale de marcat aprobate spre utilizare pentru fiecare ocol silvic până la data intrării în vigoare a prezentului document se pot utiliza în continuare.

(2) Autorizațiile emise pentru dispozitivele speciale de marcat rămân valabile cu acordul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură la solicitarea ocolului silvic autorizat care își schimbă denumirea.

Art. 26. –
Ocolul silvic înființat de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat și bazele experimentale înființate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» pot asigura administrarea numai pentru fondul forestier propriu pentru care au fost autorizate.

Art. 27. –
(1) În perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, ocoalele silvice autorizate sunt obligate să transmită autorității publice centrale care răspunde de silvicultură inventarul de coordonate în sistemul de proiecție stereo 70, pentru proprietățile de fond forestier care au fost luate în considerare la constituirea ocolului silvic. Situația suprafețelor se va prezenta actualizat potrivit ultimului certificatul de mențiuni emis. Pentru suprafețele de fond forestier de până la 30 ha inclusiv, aparținând persoanelor fizice, inventarul de coordonate se transmite la nivelul trupului de pădure în care sunt amplasate acestea/tipului de proprietate.

(2) Începând cu anul 2020, anual, în perioada 1 ianuarie- 31 martie, ocoalele silvice autorizate sunt obligate să transmită autorității publice centrale care răspunde de silvicultură situația prevăzută la alin. (1), numai în cazul în care au apărut modificări față de suprafețele/proprietățile pentru care a fost făcută raportarea în anul anterior.

Art. 28. –
(1) Ocoalele silvice nominalizate sunt obligate, la solicitare, să realizeze, în condițiile legii, inventarieri în suprafețele fondului forestier de până la 10 ha aparținând persoanelor fizice; situația comparativă a solicitărilor și inventarierilor efectiv realizate se transmite structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, anual, pentru anul anterior, în perioada 1 ianuarie- 15 februarie.

(2) În condițiile alin. (1), în situația în care numărul cererilor în baza cărora s-au realizat inventarieri reprezintă sub 60% din numărul total al cererilor, activitatea ocolului silvic se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile.

Art. 29. –
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul document.

ANEXA Nr. 1
Condițiile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea și autorizarea unui ocol silvic

 1. Cantonul silvic:

a) condiții de personal: un post cu normă întreagă de pădurar cu studii profesionale/liceale în specialitate silvică;

b) condiții de logistică: uniformă de serviciu, clupă forestieră.

 1. Districtul silvic:

a) condiții de personal: un post de șef de district silvic cu studii liceale/tehnice de specialitate/superioare;

b) condiții de logistică: spațiu pentru sediul districtului silvic, uniformă de serviciu, clupă forestieră, instrumente pentru măsurarea înălțimii arborilor.

 1. Ocolul silvic:

a) condiții de suprafață: minimum 3.000 ha în zona de câmpie (c), minimum 5.000 ha în zona de deal (d) și minimum 7.000 ha în zona de munte (m), cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care terenul se află în mai mult de două zone altitudinale, suprafața minimă se va calcula astfel: c/3.000 + d/5.000 + m/7.000 ≥ 1. Calculul se face luând în considerare următoarele:

 • în zona de câmpie se încadrează terenurile forestiere cu altitudine < de 300 m;
 • în zona de deal se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 și 800 m;
 • în zona de munte se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m.

În situația în care o unitate amenajistică are înscrisă în amenajamentul silvic altitudinea cuprinsă în două zone altitudinale, suprafața acesteia se încadrează în zona corespunzătoare altitudinii celei mai mici.

În situații specifice, în care există studii efectuate de către Academia Română, universități, institute de cercetare, cu privire la încadrarea pe forme de relief, se vor lua în considerare soluțiile propuse prin acestea.

b) condiții de personal: număr minim de posturi de specialitate în centrala ocolului silvic – 3, dintre care un post de șef de ocol – cu activitate de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice; șeful de ocol își poate desfășura activitatea cu normă întreagă doar într-un singur ocol silvic;

c) condiții de logistică: spații pentru sediul ocolului silvic, mijloc de transport exclusiv, tehnică de calcul, mijloace de comunicare, pichet de incendiu;

d) dovada existenței contului bancar având ca titular ocolul silvic;

e) condițiile prevăzute la pct. 2 pentru fiecare district silvic din structura ocolului silvic.

ANEXA Nr. 2
[Stema României]

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură . . . . . . . . . .

AVIZ/AVIZ SUPLIMENTAR
pentru autorizarea Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior . . . . . . . . . .*1)
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
*1) Denumirea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.

În urma verificării documentației depuse cu Cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . .*2), cu adresa în localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., tel/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., au fost făcute următoarele constatări cu privire la îndeplinirea condițiilor de avizare:

*2) Persoana care a constituit ocolul silvic.

I. Îndeplinirea condițiilor privind calitatea de persoană juridică:

a) prevederi ale actului doveditor privind calitatea de persoană juridică

. . . . . . . . . .;

b) prevederi din statut care confirmă că ocolul silvic/structura silvică desfășoară activitate de administrare a pădurii și/sau servicii silvice

. . . . . . . . . . .

II. Îndeplinirea condițiilor privind suprafața de fond forestier deținută:

Nr. crt. Tipul actului de proprietate Nr. actului de proprietate Proprietar Categorie de folosință Suprafața

 • ha – Observații
  III. Îndeplinirea condițiilor privind organizarea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior:

a) prevederi din documentația privind personalul (organigramă, stat de funcții, stat de personal etc.) . . . . . . . . . .;

b) prevederi din documentația tehnico-organizatorică (amenajamente silvice, hărți, arondare etc.) . . . . . . . . . . .

IV. Îndeplinirea condițiilor privind asigurarea resurselor financiare și logistice:

 • prevederi ale documentațiilor cu privire la asigurarea logistică (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.) . . . . . . . . . . .

Având în vedere constatările făcute ca urmare a analizei documentației depuse, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură . . . . . . . . . .

AVIZEAZĂ

autorizarea Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior . . . . . . . . . ., pentru gestionarea suprafeței de . . . . . . . . . . ha fond forestier, având în structură . . . . . . . . . .3), cu următoarele precizări: . . . . . . . . . .4).

*3) Se precizează, după caz, numărul districtelor și cantoanelor silvice/ocoalelor silvice.

*4) Numai când este cazul, în situații deosebite, se pot folosi anexe.

După obținerea autorizării din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, ocolul silvic, pe de o parte, și actualul administrator, pe de altă parte, vor proceda la primirea, respectiv la predarea suprafețelor și a gestiunilor, pe bază de controale de fond și procese-verbale.

Ocolul silvic/Structura silvică titular/ă al/a prezentului aviz este obligat/ă să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic în suprafețele pe care le gestionează și răspunde de încălcarea prevederilor acestora, conform legii.

În termen de 90 de zile de la data eliberării prezentului aviz, Garda Forestieră . . . . . . . . . . va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a obligațiilor și termenelor prevăzute în reglementările în vigoare.

În termen de 6 luni de la data eliberării prezentului aviz, Garda Forestieră . . . . . . . . . . va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a programului de conformare.

Titularul avizului are obligația, sub sancțiunea suspendării avizului șefului ocolului silvic, de a aduce la cunoștință Gărzii Forestiere . . . . . . . . . . orice modificare de suprafață cu privire la constituirea ocolului silvic.

În termen de 30 de zile de la data eliberării prezentului aviz, titularul acestuia va depune la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea înscrierii în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, documentele prevăzute la art. 11 din „Conținutul registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora”, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.112/2018.

. . . . . . . . . .*5),
. . . . . . . . . .
L.S./S.S.
*5) Funcția conducătorului structurii silvice teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

ANEXA Nr. 3
Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

. . . . . . . . . .*1)

*1) Denumirea direcției care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

ANEXA Nr. 4
Model ștampilă
Diametru 30 mm

Model ștampilă

ANEXA Nr. 5
[Stema României]

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

 • model –

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din „Conținutul registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora”, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.112/2018,

în baza Avizului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., emis de Garda Forestieră . . . . . . . . . .,

SE AUTORIZEAZĂ

funcționarea . . . . . . . . . . *1), cu sediul în . . . . . . . . . ., înființat de . . . . . . . . . . prin înscrierea în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice la nr. . . . . . . . . . . *2).

*1) Se completează, după caz, cu: ocolul silvic sau structura de rang superior.

*2) Numărul de ordine din Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice.

Titularul prezentei autorizații de funcționare este obligat să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic și răspunde de încălcarea prevederilor acestora, potrivit legii. Autorizația de funcționare se retrage în condițiile art. 16 din „Conținutul registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora”, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.112/2018.

Președinte,
. . . . . . . . . .
L.S./S.S.
ANEXA Nr. 6

 • model –

[Stema României]

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
Ocolul Silvic:

Sediul social: . . . . . . . . . .

Activitate principală/Scop: . . . . . . . . . .

Seria . . . 1) Nr. . . . . . . . . . .2)

*1) Se completează după cum urmează:

 • seria A: pentru ocoalele silvice;
 • seria B: pentru structurile silvice de rang superior.

*2) Numărul de ordine al certificatului de înregistrare.

secretar de stat,
. . . . . . . . . .
L.S./S.S.
ANEXA Nr. 7
[Stema României]

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

 • model –

CERTIFICAT DE MENȚIUNI
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din „Conținutul registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora”, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.112/2018, în baza Avizului suplimentar nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., emis de Garda Forestieră . . . . . . . . . ., se eliberează prezentul certificat de mențiuni la Autorizația de funcționare nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . .*1), cu sediul în . . . . . . . . . . .

*1) Se completează, după caz: ocolul silvic/structura silvică de rang superior.

Paragraful . . . . . . . . . .2) se modifică și va avea următorul conținut: . . . . . . . . . .3).

*2) Numărul paragrafului.

*3) Se înlocuiesc datele necesare, în funcție de paragraful care se modifică.

Garda Forestieră . . . . . . . . . . va înscrie în autorizația de folosire a ciocanelor silvice a Ocolului silvic . . . . . . . . . . modificările intervenite în funcție de prezentul certificat de mențiuni.

Președinte,
. . . . . . . . . .
L.S./S.S.
ANEXA Nr. 8
[Stema României]

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

 • model –

AVIZ
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) și (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 21 din „Conținutul registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora”, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.112/2018.

În baza . . . . . . . . . .*1) și a cererii nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., se

*1) Actul de numire în funcția de șef ocol emis de persoana care a înființat ocolul silvic.

AVIZEAZĂ

Numirea/Revocarea domnului inginer . . . . . . . . . . în/din funcția de șef ocol la . . . . . . . . . ., având următoarele date de identificare:

CNP: . . . . . . . . . ., diploma de licență, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Titularul acestui aviz este obligat să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic și răspunde de încălcarea prevederilor acestora, conform legii.*2)

*2) Numai în cazul avizului de numire.

Prezentul act anulează Avizul de șef ocol cu numărul . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .*3).

*3) Numai în cazul avizului de revocare, după caz.

Președinte,
. . . . . . . . . .
L.S./S.S.

Scrie un comentariu