Misiunea noastră

Asociația Forestierilor din România – ASFOR

 • reprezintă, promovează, susține și apără interesele economice, juridice și sociale ale membrilor săi în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, în plan național și internațional, potrivit propriilor statute și în acord cu prevederile legislației în vigoare;
 • promovează accesul egal, liber la resursa de masă lemnoasă și combate în condițiile legii concurența neloială;
 • desemnează, în condițiile legii, reprezentanți la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și sindicatele, precum și în structurile bipartite și tripartite de dialog social;
 • elaborează și promovează coduri de conduită în afaceri;
 • promovează principiile responsabilității sociale;
 • asigură pentru membrii săi informarea, facilitarea de relații între aceștia, precum și cu alte organizații, promovarea progresului managerial, servicii de consultanță și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării și formării profesionale, precum și al sănătății și securității în muncă;
 • la cererea membrilor săi, are dreptul de a-i asista și reprezenta în fața instanțelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități, prin apărători proprii sau aleși;
 • elaborează și implementează politici de ocupare și plasare a forței de muncă;
 • elaborează strategii și politici de dezvoltare economico – socială la nivel sectorial și național, în condițiile legii;
 • înființează și administrează, în condițiile legii, în interesul membrilor săi, unități sociale, de cultură, învățământ și cercetare în domeniul propriu de interes, societăți comerciale, de asigurări, precum și bancă proprie;
 • este abilitată să asigure orice servicii cerute de membrii săi, în condițiile legii;
 • acționează ca interlocutor autorizat în relațiile cu legislativul și executivul, analizând și exprimând punctul de vedere al membrilor săi la proiectele de acte normative care privesc industria de exploatare și prelucrare primară a lemnului și activități conexe;
 • poate adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal;
 • este consultat la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, cooperare economică și participă în structurile de coordonare și gestionare a programelor cu UE;
 • asigură relația cu mass media și participă activ în toate structurile și la toate nivelurile dialogului social;
 • asigură dialogul cu sindicatele la nivel de federații în vederea negocierii contractelor colective de muncă la nivel de sector și a rezolvării conflictelor colective de muncă.

În domeniul producției ASFOR oferă informații privind

 • exploatarea și valorificarea masei lemnoase;
 • transportul lemnului brut și al produselor din lemn;
 • prelucrarea lemnului în diverse produse;
 • pregătirea și asigurarea resurselor de materii prime;
 • exploatarea și întreținerea utilajelor, instalațiilor și mașinilor.

În domeniul comercializării ASFOR

 • susține interesele membrilor asociați în fața autorităților privind exporturile și importurile;
 • informează despre politica de comercializare a produselor forestiere pe piața internă și externă;
 • sprijină membrii asociației pentru desfacerea produselor pe cele mai avantajoase piețe;
 • sprijină membrii asociației pentru identificarea celor mai avantajoase surse de materii prime și de materiale din țară și din piețele externe;
 • sprijină elaborarea studiilor de marketing prin instituții specializate;
 • organizează și participă la acțiuni comerciale (târguri, expoziții, reclame comerciale, publicitate, cataloage etc.);
 • asigură pentru membrii săi informații, facilitarea de relații între aceștia, precum și cu alte organizații, promovarea progresului managerial, servicii de consultanță și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul formării forței de muncă.

În domeniul cooperării ASFOR

 • stabilește relații de colaborare cu organizații similare din țară și din străinătate;
 • susține schimburi comerciale și acțiuni de cooperare cu firme din țară și din străinătate;
 • sprijină investițiile de capital autohton și străin, cooperarea internațională;
 • se afiliază la organizații naționale și internaționale profesionale și / sau patronale;
 • sprijină participarea membrilor săi la reuniuni profesionale în țară și în străinătate.

Federația Forestierilor din România are ca misiune

 • reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselor economice, tehnice și juridice ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane fizice și juridice, în raport cu obiectul său de activitate care este activitatea de susținere, protejare și promovare a intereselor pădurii, atât în plan naționala, cât și internațional, potrivit Statutului și în acord cu prevederile legislației în vigoare;
 • realizarea unui climat pozitiv de dialog și parteneriat cu autoritățile publice, cu sindicatele, cu forurile interne și internaționale care sunt implicate în mod direct sau indirect în activitatea de susținere, protejare și promovare a intereselor pădurii;
 • colaborarea cu Guvernul și cu autoritățile publice de reglementare, supraveghere și control în vederea elaborării unor acte normative sănătoase, realiste, nediscriminatorii, care să servească atât interesele generale ale țării, cât și ale susținerii, protejării și promovării intereselor pădurii;
 • reprezentarea intereselor membrilor săi în raporturile cu Guvernul României și acționarea în vederea aplicării unor principii echitabile în ceea ce privește politicile de susținere, protejare și promovare a intereselor pădurii;
 • formularea și adresarea (în baza unor analize temeinice) autorităților publice competente de propuneri de legiferare în domeniul activității de susținere, protejare și promovare a intereselor pădurii;
 • desemnarea, în condițiile legii, a reprezentanților la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile tripartite de conducere și de dialog social;
 • desemnarea reprezentanților care participă, ori de câte ori se impune, la acțiunile de supraveghere și control ce au ca obiect membrii săi, în vederea asigurării transparenței, precum și pentru a reduce nivelul ridicat al corupției, birocrației, discriminării, concurenței neloiale, evaziunii fiscale, abuzului în serviciu și ilegalităților în general;
 • reprezentarea membrilor săi în raporturile cu alte organisme neguvernamentale în scopul coalizării tuturor forțelor sociale în acțiuni menite să conducă la îmbunătățirea activității de susținere, protejare și promovare a intereselor pădurii;
 • organizarea protestelor de avertisment, manifestațiilor ample și intervențiilor la forurile superioare în cazul când este imposibilă crearea unui cadru de dialog și parteneriat cu autoritățile publice implicate în activitatea de susținere, protejare și promovare a intereselor pădurii;
 • activarea pentru deplina libertate de acțiune a patronilor în scopul dezvoltării și eficientizării activității acestora;
 • promovarea concurenței loiale, în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi;
 • participarea în structurile de coordonare și gestionare a programelor cu Uniunea Europeană, conform prevederilor legale, și se consultă cu Guvernul la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare și cooperare economică;
 • militarea și sprijinirea eforturilor țării noastre care vizează aspectele legate de integrarea eurupeană și introducerea normelor europene în activitatea de susținere, protejare și promovare a intereselor pădurii, însă cu luarea în considerare a situației reale din țară și a posibilităților economico – financiare ale entităților implicate din România;
 • acționarea în vederea ridicării nivelului de calitate al activităților silvice și forestiere, ridicarea gradului de accesibilizare a pădurii, modernizarea infrastructurii rutiere forestiere și sprijină membrii săi în obținerea  de fonduri internaționale, nerambursabile în acest scop;
 • sprijinirea activității instituțiilor de formare profesională în domeniul silvic și forestier, în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională a tuturor categoriilor de persoane care participă la viața pădurii;
 • în condițiile legii și ale Statului, acordarea de ajutor și credit mutual membrilor săi, editarea și tipărirea de publicații proprii, înființarea și administrarea, în interesul membrilor săi, de unități de cultură, de învățământ și de cercetare în domeniul susținerii, protejării și promovării intereselor pădurii, unități economico – sociale, comerciale, precum și bancă proprie pentru operațiuni financiare în lei și în valută;
 • înființarea de baze de date proprii necesare membrilor săi;
 • asigurarea oricăror alte servicii solicitate de membrii săi, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
 • informarea publică prin conferințe de presă, mese rotunde, colocvii, reuniuni, conferințe în scopul susținerii, protejării și promovării intereselor pădurii în România;
 • realizarea demersurilor în scopul cunoașterii problemelor existente în susținerea, protejarea și promovarea intereselor pădurii și rezolvării acestora;
 • identificarea dificultăților întâmpinate de membrii Federației în desfășurarea activității și sprijinirea acestora în scopul rezolvării lor;
 • organizarea și participarea la diverse manifestări (simpozioane, colocvii, conferințe, cenacluri, seminarii) interne și internaționale din domeniul susținerii, protejării și promovării intereselor pădurii;
 • efectuarea de studii pentru identificarea și imobilizarea resurselor locale și naționale pentru susținerea, protejarea și promovarea intereselor pădurii;
 • informarea permanentă a membrilor în legătură cu reglementările legale aplicabile în domeniu, noutăți legislative, etc., precum și elaborarea și susținerea unor eventuale propuneri legislative în domeniul susținerii, protejării și promovării intereselor pădurii.