Dezbatere publică – Procedura de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional și Procedura privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier

0
242

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

Ministerul Apelor și Pădurilor a introdus în procedura de dezbatere publică Procedura de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național.

Personalul silvic desemnat să efectueze verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase, are obligația să verifice cel puțin:

a) încadrarea în prevederile amenajamentului silvic;
b) amplasarea în teren și delimitarea parchetului;
c) alegerea arborilor de extras;
d) aplicarea amprentei dispozitivelor speciale de marcat;
e) numerotarea arborilor inventariați;
f) situația semințișului utilizabil comparativ cu rezultatele ultimului control anual al regenerărilor etapa I;
g) măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice;
h) efectuarea calculelor de birou, inclusiv elaborarea actului de punere în valoare în stadiul „CULES” din SUMAL.

Verificarea în teren a lucrărilor de evaluare a masei lemnoase se efectuează prin sondaj, în procent minim de 20% din numărul actelor de punere în valoare, de către personalul silvic desemnat, în prezența conducătorului echipei de teren care a efectuat lucrările de evaluare și a pădurarului titular al cantonului silvic.

Competenţa de aprobare a actelor de punere în valoare revine şefului ocolului silvic/șeful bazei experimentale, pentru toate categoriile de produse și toate tipurile de tăieri. Actele de punere în valoare aprobate se înregistrează în Registrul actelor de punere în valoare al ocolului silvic respectiv.

Se instituie procedura pentru actele de punere în valoare pentru produse accidentale, cu excepţia celor aferente instalaţiilor de scos apropiat, constituite în arborete afectate de factori biotici şi abiotici, inclusiv cele suprapuse peste marcări iniţiale, anterior aprobării.

Modificarea unui act de punere în valoare se efectuează în următoarele situaţii:

a) corectarea actului de punere în valoare pentru produsele accidentale rezultate din doborâturi şi/sau rupturi de vânt şi zăpadă în masă, pe baza estimărilor mai exacte, atunci când volumul iniţial a fost estimat în baza volumului mediu la hectar;

b) corectarea actului de punere în valoare prin adăugarea creşterilor anuale, dacă este cazul;

c) corectarea actului de punere în valoare prin adăugarea volumului prejudiciilor de exploatare.

d) corectarea unor erori materiale identificate după aprobare.

Casarea actului de punere în valoare este acţiunea de anulare a actului aprobat, în următoarele situaţii:

a) amânarea justificată de la tăiere, care are drept consecință calusarea sau degradarea amprentelor dispozitivelor speciale de marcat devenite ilizibile sau, după caz, în situația în care nu mai pot fi identificați arborii inventariați și numerotați, atunci când inventarierea s-a făcut fără folosirea dispozitivelor speciale de marcat.

b) apariția unei situații necunoscute la momentul aprobării actului de punere în valoare: schimbarea regimului de proprietate, hotărâri definitive ale instanțelor de judecată, instituirea de restricții sau a unor zone de protecție/arii protejate, schimbarea soluțiilor tehnice și altele asemenea.

c) constatarea, cu ocazia verificărilor efectuate ulterior aprobării actului, a faptului că lucrările de evaluare și actul de punere în valoare au fost realizate cu încălcarea prevederilor legale.

Procedura privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național

Procedura se aplică pentru:

a) proprietățile de fond forestier cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și pentru care proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct, dovedită cu documente potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumiți în continuare proprietari, pot recolta un volum de masă lemnoasă de maximum 5 mc/an/ha, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretelor, dar nu mai mult de 20 mc/an/proprietate;

b) vegetația forestieră din afara fondului forestier, din care proprietarii/deținătorii legali, denumiți în continuare proprietari, recoltează un volum de maximum 20 mc/an.

Pentru punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă în condițiile prevăzute de prezenta procedură sunt obligatorii următoarele condiții prealabile:

a) în cazul proprietăților de fond forestier de maximum 10 ha: existența unui contract de administrare/servicii silvice în vigoare, încheiat cu un ocol silvic pe o perioadă de minimum 10 ani și existența limitelor proprietății, conform actelor de proprietate;

b) în cazul vegetației forestiere din afara fondului forestier național: existența unui contract de prestații silvice încheiat cu ocolul silvic nominalizat, aplicabil pe toată perioada necesară pentru punerea în valoare, recoltarea și transportul masei lemnoase, precum și evidențierea de către proprietar în teren a limitelor proprietății, conform actelor de proprietate.

Inventarierea și marcarea arborilor de extras se fac pe fiecare proprietate în parte, în prezența obligatorie a proprietarului/împuternicitului legal al acestuia, ocazie cu care se întocmește și se semnează procesul-verbal.

Volumul arborilor inventariați și marcați se calculează pentru fiecare proprietate în parte, utilizând tabelele de cubaj pe specii prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării. Dacă numărul arborilor care constituie actul de punere în valoare pentru fiecare proprietar este mai mic de 25, pentru calculul volumului se măsoară diametrul și înălțimea tuturor arborilor.

Se instituie procedura de generare în SUMAL a actelor de punere în valoare și de emitere a autorizațiilor de exploatare.

Propunerea de act normativ poate fi cercetată mai jos.

Scrie un comentariu