Dezbatere publică – Norme tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

0
669

Autor: GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic ASFOR

Ministerul Apelor și Pădurilor a introdus în procedura de dezbatere publică Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I.

Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier au în vedere următoarele propuneri:

 • stabilește situațiile pentru care se aprobă modificarea prevederilor amenajamentului silvic;
 • stabilește procedura de stabilire a compoziției de regenerare în situația în care arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață mai mare de 0,5 ha;
 • stabilește documentația necesară modificării prevederilor amenajamentului silvic;
 • stabilește competența de aprobare a modificării amenajamentului silvic;
 • partizile constituite din produse accidentale, care fac obiectul modificării prevederilor amenajamentului silvic pot fi autorizate spre exploatare în baza avizului favorabil al gărzii forestiere competente teritorial, comunicat ocolului silvic care asigură administrarea/ serviciile silvice;
 • se instituie procedura de elaborare a amenajamentului silvic;
 • se reglementează încadrarea prin amenajamentul silvic a pădurilor în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale;
 • se reglementează elaborarea unui nou amenajament silvic înainte de expirarea termenului de valabilitate al amenajamentului silvic în vigoare;
 • se reglementează situațiile în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură aprobă suspendarea aplicării parțiale/totale a prevederilor unui amenajament silvic, pînă la clarificarea aspectelor juridice sau tehnice, după caz;
 • se reglementează procedura și documentația de schimbare a categoriei de folosință forestieră;
 • se reglementează procedura și documentația de schimbare a destinației terenurilor care au altă destinație, în destinație forestieră.

Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici, care se recoltează din arboretele încadrate în subunitățile de gospodărire de tip „E”, „K” și „M”, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, precum și în subunitățile de gospodărire de tip „G”, nu se precomptează. Precomptarea se face în ordinea descrescătoare a urgențelor de regenerare.

Compozițiile de regenerare pentru suprafețele forestiere rezultate prin extragerea integrală a produselor accidentale din arboretele afectate de uscare și de alunecări de teren, se stabilesc după cum urmează:

 • pentru suprafețele mai mari de 3 ha, pe bază de studii pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
 • pentru suprafețe mai mici de 3 ha, conform tipului natural fundamental de pădure sau, la solicitarea șefului ocolului silvic pe baza studiilor pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I au în vedere următoarele propuneri:

Posibilitatea/posibilitatea anuală din amenajamentul în vigoare poate fi depășită numai prin recoltarea produselor accidentale I și numai în subunitățile de gospodărire în care se reglementează procesul de producție, cu excepția subunității de gospodărire de tip G – codru grădinărit, în care produsele accidentale I nu se precomptează.

Metodologie stabileşte documentele şi procedurile necesare:

a) pentru aprobarea depășirii posibilității anuale în cazul apariției produselor accidentale I, ca urmare a acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori, având în vedere dispozițiile art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) pentru aprobarea depășirii posibilității pentru o subunitate de gospodărire, în situația în care volumul produselor accidentale I cumulat cu volumul recoltat anterior apariției acestora depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic;

c) pentru aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (3) și art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se stabilesc competențele de aprobare ale depășirii posibilității/posibilitaății anuale:

Depășirea posibilității anuale în condițiile alin. (1) lit. a) se aprobă de șeful de ocol și se comunică structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, iar depășirea posibilității anuale în condițiile alin. (1) lit. b) se realizează prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Depășirea posibilității se aprobă prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, însumat cu volumul produselor accidentale I din actele de punere în valoare neautorizate, este mai mare decât posibilitatea stabilită pentru subunitatea de gospodărire.

În situația depășirii posibilității, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmite Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură decizia de aprobare a depășirii posibilității, împreună cu informațiile tehnice prevăzute de metodologie în vederea analizei oportunității și necesității elaborării unui nou amenajament silvic.

În situația în care, prin recoltarea produselor accidentale I se depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic pentru o subunitate de gospodărire, precomptarea se va realiza la nivel de ocol silvic, pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau la nivel de proprietar, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului.

Se reglementează procedura de precomptare a posibilității din noul amenajament silvic.

Se reglementează procedura de urmat în vederea aprobării recoltării volumului de către proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafață, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului.

Propunerea de act normativ poate fi cercetată mai jos.

Scrie un comentariu